Normen en Waarden Sportclub Irene

Normen en Waarden commissie

Iedereen kent ze wel: de vervelende situaties waarbij het voetbalplezier verknald wordt door kritiek en schelden op een normenenwaardenscheidsrechter, onnodig grof spel waardoor een wedstrijd ontaardt, schreeuwende ouders langs de lijn en spelers die uit nijd een reclamebord of deur stuk trappen.
Dit soort negatieve ervaringen en ander respectloos gedrag van spelers en toeschouwers zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden die willen fluiten of andere klussen willen verrichten bij de vereniging.

Sportclub Irene maakt er werk van om een actieve, bruisende en sportieve vereniging te zijn, die in de omgeving wordt herkend als een aantrekkelijke club. Om dit ook voor de toekomst te waarborgen zal een stringent normen en waarden beleid worden gehanteerd.
In de Gedragsregels en Gedragscode is afdoende aangegeven welk gedrag van leden en ouders wel of niet gewenst is. Respectvol met elkaar omgaan is de basis waar alles op rust.

GEDRAAGT MEN ZICH NIET RESPECTVOL, DAN HOORT MEN NIET BIJ SPORTCLUB IRENE!!

Om te voorkomen dat het bij deze mooie woorden blijft, is een Normen en Waarden commissie ingesteld, die de volgende taken heeft:

1. Ten behoeve van een goed verenigingsklimaat jaarlijks enkele concrete acties initiëren binnen de vereniging waarbij RESPECT centraal staat.

2. Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over incidenten waarbij leden en ouders zich niet hebben gedragen volgens de gedragscode van Sportclub Irene.

De Commissie Normen en Waarden bestaat uit door het bestuurslid Verenigingszaken en minimaal 1 onafhankelijk lid.

Melding incident

Sportclub Irene vindt het belangrijk dat vervelende incidenten door eenieder, leden, ouders en toeschouwers, neutraal kunnen worden gemeld.

Via het meldingsformulier wordt de commissie Normen en Waarden in kennis gesteld van het gebeurde. Deze zal via hoor en wederhoor op zo kort mogelijke termijn een objectief beeld te vormen omtrent het voorval; eerst wordt altijd binnen 7 dagen overleg gevoerd met de melder van het incident. Het bestuurslid Verenigingszaken zal elk incident steeds met minimaal 1 onafhankelijk lid beschouwen en namens het bestuur een beslissing nemen over de te nemen maatregel, een en ander indachtig het Normen en Waarden beleid van de vereniging. Het bestuur heeft het bestuurslid Verenigingszaken hiertoe gemachtigd om een snelle reactie te kunnen geven op ongewenst gedrag. Op deze wijze zal elke melding heel zorgvuldig en serieus worden behandeld.

Tegen de genomen beslissing van het bestuur kan men beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep. Dit staat uiteraard los van tuchtbehandelingen door de KNVB.

 

Incident melden

Gedragsconvenant Waarde(n)volle Club

Sportclub Irene wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.Het bestuur van onze vereniging wil er samen met alle amateur voetbalverenigingen in de gemeente Venlo voor zorgen dat we ons allemaal als een “waardevolle voetbalvereniging“ gaan gedragen.

Wat verstaan we onder waarden, normen en Fair Play?
Waarde: een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven; het geldt als een richtsnoer voor het handelen.
Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen; ook wel genoemd een concretisering van de waarde.
Fair Play: eerlijk spelen (je speelt volgens de gemaakte afspraken om de sport die je beoefent, voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden).

Waardering
Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor hun club. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Waar draait het om?
Ieder weekend worden er vele wedstrijden gespeeld. Zowel op het veld, als in de zaal. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is.

Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, rascisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld.

“Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel !

Gedragsregels Sportclub Irene

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in een vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de voetbalsport.

Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten, luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de voetbalsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers.

Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit Gedragsconvenant, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zonodig er elkaar op aan te spreken…

De volgende 14 gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 1. Respect voor anderen is essentieel. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel. Geweld (verbaal en fysiek), beledigingen en molestatie aan het adres van derden zijn uiteraard verboden, pesten wordt evenmin geaccepteerd.
 2. Sportclub Irene toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en (assistent)scheidsrechters. Bij uitwedstrijden toont Sportclub Irene zich een goede gast.
 3. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade.
 4. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden is eveneens verboden.
 5. Rookverboden in clublokalen (kleedlokalen en kantines), kenbaar gemaakt met verbodsborden en/of teksten, dienen nageleefd te worden.
 6. Het gebruik van soft-en harddrugs is verboden.
 7. Een verenigingslid dient zich te onthouden van ongewenste (seksuele-) intimidaties tegenover andere leden, vrijwilligers, functionarissen en gasten.
 8. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging kan de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.
 9. Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
 10. Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij de door de club voor dit doel aangestelde vertrouwenspersoon, die in deze een soort van “filterfunctie” richting het bestuur vervult.
 11. Een verenigingslid leeft de verenigingsregels na en is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden voor het bestuur.
 12. Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar!
 13. Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door functionarissen, vrijwilligers, commissieleden en bestuurders).
 14. Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij/zij zich een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.

Aan wie zich niet houdt aan de gedragsregels kan een sanctie worden opgelegd. Een sanctie kan bijvoorbeeld zijn een schorsing voor één of meerdere wedstrijden.

Gedragscode Sociale Media

Sociale media zoals Twitter, Facebook en forums zoals bijvoorbeeld op de site ‘In de Wandelgangen’ bieden de mogelijkheid om te laten zien dat we trots zijn op onze vereniging. Daarnaast kan het een positieve bijdrage leveren voor het imago van onze club.

Het is belangrijk te weten dat je met berichten op sociale media (onbewust) het imago ook kunt schaden. Sportclub Irene in Tegelen vertrouwt erop dat de beheerders van de sociale media accounts van Sportclub Irene verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om hier richtlijnen voor te bieden.

Algemene uitgangspunten

 1. Als voetbalvereniging zien we de meerwaarde in van sociale media en vinden we het belangrijk deel te nemen in de online conversaties.
 2. Sportclub Irene wijst zijn leden en beheerders van de sociale media accounts op hun verantwoordelijkheid.

Sociale media voor de vereniging

 1. De sociale media accounts van Sportclub Irene mogen worden ingezet om kennis en informatie te delen met onze leden en andere geïnteresseerden.
 2. Het is niet toegestaan om vertrouwelijke en/of schadelijke informatie te publiceren.
 3. Het is niet toegestaan seksistische of racistische uitingen te publiceren.
 4.  Bij twijfel of de informatie juist is wordt dit eerst gecontroleerd bij de juiste persoon.
 5.  Als accountbeheerder is het belangrijk om bewust te zijn dat de gepubliceerde berichten voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van een bericht.
 6. In geval een online discussie dreigt te ontsporen dient de accountbeheerder contact op te nemen met de secretaris van Sportclub Irene of een ander bestuurslid.
 7. De gebruikers van de sociale media zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op het internet.
 8. Indien er foutieve berichten worden geplaatst, geef fouten toe en bied excuses aan wanneer nodig.
 9. Spreek respectvol over andere mensen.
 10. Respecteer copyright. Gebruik geen logo’s, beeldmateriaal of muziek zonder toestemming.
 11. Controleer reacties van de volgers en zorg ervoor dat ze net zo correct en respectvol zijn als je eigen bijdrage.
 12. Plaats geen dingen waardoor je zelf of onze vereniging in de verlegenheid kan worden gebracht.
Gedragscodes Sportclub Irene

De gedragscodes vormen een nadere uitwerking van de gedragsregels.

Gedragscodes gelden in meer of in mindere mate voor bepaalde doelgroepen. Immers, voor ouders gelden andere codes dan voor jeugdleden. Hierdoor krijgt elke groep eigen verantwoordelijkheden, waar ze ook op aangesproken kunnen worden.

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor de verschillende doelgroepen:

Bestuurders

 1. Voer beleid dat gericht is op sportiviteit/fair play binnen uw vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueer het beleid periodiek en stuur waar nodig bij.
 2. Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
 3. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

Ouders en verzorgers

 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen.
 4. Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 5. Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 6. Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen.
 7. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.

Scheidsrechters en wedstrijdleiders

 1. Pas de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 2. Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen.
 3. Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
 4. Beoordeel opzettelijk, goed getimed “foul play” als onsportief.

Sporters

 1. Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden.
 4. Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 7. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
 8. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 9. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
 10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
 11. Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend!

Toeschouwers

 1. Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening.
 2. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.
 3. Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
 4. Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gastteam.
 5. Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 6. Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 7. Veroordeel elk gebruik van geweld.
 8. Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders.
  Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Trainers en leiders

 1. Wees redelijk in uw eisen tav de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
 2. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 3. Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden.
 4. Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd.
 5. Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
 6. Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 7. Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel.
 8. Zorg voor deugdelijk en veilig materiaal.
 9. Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
 10. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
Incidenten en sancties

Om de gedragsregels te kunnen handhaven is het nodig dat iedereen weet wat hem of haar te wachten staat als de regels toch overtreden worden. Sportclub Irene hoopt dat onderstaande tabel niet toegepast hoeft te worden. Wij hopen dat een dergelijke lijst aanzet tot nadenken en dat hierdoor minder maatregelen nodig zijn. Tevens sporen wij iedereen aan tot sociale controle. Sportclub Irene vindt dat zowel spelers, leiders, trainers, coördinatoren, bestuursleden én ouders een verantwoordelijkheid hierin hebben.

Onderstaande maatregelen gelden natuurlijk voor alle activiteiten op ons Sportpark en ook bij bezoek aan uitwedstrijden. In alle overige, niet nader genoemde situaties, neemt het hoofdbestuur een beslissing.

Stelen van spullen

Actie : Politie inschakelen
Sanctie : Schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement

Bedreigen en / of slaan van een ander

Actie : Aanspreken overtreder, informeren ouders en vertrouwenspersoon door jeugdcommissie of bestuur
Sanctie : 

 • 1e overtreding: gelijk de laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
 • 2e overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Ongewenste intimiteiten

Actie: Slachtoffer: melden bij vertrouwenspersoon, jeugdcommissie of bestuur
Sanctie : Schorsen. Nader onderzoek volgt en bepaald strafmaatregel

Pesten, intimideren van teamgenoten

Actie : Aanspreken overtreder, informeren ouders en vertrouwenspersoon door jeugdcommissie of bestuur
Sanctie : 

 • 1ste overtreding: waarschuwing
 • 2de overtreding: 2 speelweken schorsing
 • 3de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
 • 4de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Herhaaldelijk zonder afmelding weg blijven van trainingen/wedstrijden

Actie: Aanspreken overtreder en informeren ouders door leider. Bij herhaling: informeren jeugdcommissie of bestuur door leider
Sanctie

 • 1ste overtreding: waarschuwing door leider
 • 2de overtreding: 2 speelweken schorsing
 • 3de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
 • 4de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Bekladden en vernielen van spullen en spugen e.d. in kantine, kleedlokalen en/of het gehele sportcomplex

Actie: Aanspreken overtreder, informeren ouders en vertrouwenspersoon door jeugdcommissie of bestuur
Sanctie : Kosten verhalen op overtreder/ouders;

 • 1ste overtreding: waarschuwing
 • 2de overtreding: 2 speelweken schorsing
 • 3de overtreding: laatste waarschuwing en 4 speelweken schorsing
 • 4de overtreding: schorsen en voordragen aan hoofdbestuur voor mogelijk royement.
Beroepsprocedure

Een lid/vrijwilliger van Sportclub Irene kan tegen een uitspraak van het bestuur inzake een opgelegde sanctie binnen 2 weken nadat de uitspraak is meegedeeld beroep aantekenen bij de commissie van beroep. Deze commissie van beroep stelt het bestuur op de hoogte van het ingestelde beroep, die op haar beurt zorgdraagt voor de informatieverstrekking naar de betrokken afdeling.

Comissie van beroep

De Commissie van Beroep bestaat uit de volgende personen:

 1. Frans Schatorjé
 2. Gerrit Hagens
Indienen beroepsschrift

Het instellen van een beroep door een lid/vrijwilliger van Sportclub Irene geschiedt door het indienen van een beroepsschrift aan de commissie van beroep. Deze voorziet het beroepsschrift van een dagstempel. De dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend.
Het beroepsschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

 • de naam, adres en e-mailadres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • de gronden van het beroep;
 • het besluit dat wordt verlangd.

Indien mogelijk voegt de klager een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, bij het beroepsschrift.

Indienen verzoekschrift

In zaken waarin het belang van een lid/vrijwilliger van Sportclub Irene een directe uitspraak vereist, kan deze middels een met redenen omkleed verzoekschrift, in afwachting van de uitspraak, aan de voorzitter van de commissie van beroep een voorlopige voorziening (bijv. opschorting van de opgelegde schorsing) vragen.

Beslissing voorlopige voorziening

De commissie van beroep beslist op dat verzoek na het bestuur te hebben gehoord.

Onderzoeken beroepsschrift

De commissie van beroep stelt een onderzoek in, voordat zij een beslissing neemt. Het bestuur verstrekt aan de commissie van beroep alle inlichtingen die de commissie van beroep voor de uitvoering van haar taak nodig oordeelt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt tenminste het lid/vrijwilliger van Sportclub Irene en de voorzitter van de betrokken afdeling gehoord. De meerderjarige deelnemer kan zich laten bijstaan
door een meerderjarige persoon; de minderjarige deelnemer laat zich vergezellen van zijn wettelijke vertegenwoordiger of een door die wettelijke vertegenwoordiger aan te wijzen meerderjarige persoon.

Advies commissie van beroep

De commissie van beroep fungeert als adviesorgaan voor het Bestuur van Sportclub Irene en heeft geen besluitvormende bevoegdheid. In verband hiermee brengt zij aan het bestuur een gemotiveerd advies uit over de vraag of het gewraakte besluit al dan niet in stand kan blijven en adviseert tevens over de aanpak van de uiteindelijke afwikkeling van het beroep.
De advisering geschiedt binnen 3 weken na ontvangst van het beroepsschrift. De commissie van beroep kan de termijn van behandeling eenmaal verlengen met een maximum van 1 week.

Beslissing bestuur en informeren alle betrokkenen

Het bestuur neemt op basis van het advies van de commissie van beroep een beslissing. Indien het beroep gegrond wordt geacht, wordt het besluit geheel of gedeeltelijk vernietigt. Het bestuur deelt haar besluit en eventuele maatregelen schriftelijk mee aan het lid/vrijwilliger van Sportclub Irene, aan de ouders, voogden of verzorgers van de deelnemer indien deze minderjarig is, en aan de betrokken afdeling en de commissie van beroep. De bekendmaking geschiedt binnen 4 weken na ontvangst van het beroepsschrift. Het bestuur kan de termijn van behandeling eenmaal verlengen met een maximum van 1 week.

Verzoek herziening besluit

Herziening van het besluit van het bestuur kan op ieders verzoek van elk van beide partijen plaatsvinden op grond van nader gebleken feiten of omstandigheden die indien deze eerder bekend waren geweest tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.
De commissie van beroep wordt hiervan in kennis gesteld

Overige rechtsmiddelen

Tegen de uitspraak van het bestuur staan betrokken partijen de middelen open die de wet hen biedt.

VertrouwensContactPersoon Sportclub Irene

Vanuit de “Waarde(n)volle Club” is het advies gegeven om vertrouwenscontactpersoon aan te stellen. Sportclub Irene heeft aan dit advies gehoor gegeven. De vertrouwenscontactpersoon kan door de leden en vrijwillgers, maar ook door de ouders worden ingeschakeld voor een vertrouwelijk onderhoud.
Wilt u een melding maken van een overtreding van de gedragsregels, dan kunt u dat via een e-mail doen bij de functionaris van de betreffende afdeling/commissie. Of u neemt telefonisch contact op met onze vertrouwenscontactpersoon.

VertrouwensContactPersoon

José van der Wouw.
tel. (06) 21 42 71 79
Email: vcp-irene-jose@ziggo.nl